Specialusis ugdymas

Kas nustato, ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Mokyklos specialiojo ugdymo komisija arba savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. Į mokyklos specialiojo ugdymo komisiją, gavę tėvų sutikimą raštu, gali kreiptis ir pedagogai, pastebėję mokinio dažnai pasikartojančius mokymosi sunkumus.
Kur ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką? Turintys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai dažniausiai ugdomi bendrojo lavinimo mokyklų bendrosiose klasėse drauge su bendraamžiais. Tik retais atvejais specialiųjų poreikių mokiniai gali būti ugdomi specialiosiose klasėse arba specialiosiose mokyklose.
Kaip specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi bendrojo lavinimo mokyklos bendrojoje klasėje? Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiąją pagalbą per pamokas gali teikti mokytojo padėjėjas. Mokyklos direktoriaus įsakymu, judesio ir padėties sutrikimų turintis mokinys gali būti atleistas nuo technologijų pamokų. Įvairių dalykų bendrąsias programas modfikuoja ar adaptuoja dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos specialiojo pedagogo ar logopedo. Jeigu mokykloje jų nėra, mokytojui padeda mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, specialiųjų poreikių mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti vienos (pirmosios ar antrosios) užsienio kalbos, o mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba, – užsienio kalbos. Antrosios užsienio kalbos pamokos gali būti skiriamos pirmajai kalbai mokyti, arba atvirkščiai, o mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba,– lietuvių kalbai. Leidimas mokiniui nesimokyti vienos užsienio kalbos suteikiamas direktoriaus įsakymu.
Kokiais klausimais konsultuoja mokyklos specialusis pedagogas? Jis teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. Mokyklos specialusis pedagogas mokytojams padeda pritaikyti dalykų programas (modifikuoti, adaptuoti, rengti individualias). Jei mokykloje nėra nei specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo), logopedo, kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, kuriam mokyklos specialiojo ugdymo komisija nustatytu laikotarpiu rekomendavo papildomą pedagoginę arba specialiąją pedagoginę pagalbą, gali būti skiriama iki 2 valandų per savaitę pedagoginei pagalbai, jeigu pakanka mokymo lėšų.