Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).

Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas. Šiuolaikiniams vaikams svarbu kuo anksčiau pradėti formuoti XXI amžiaus įgūdžius – lavinti kritinį mąstymą, ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, išmokti išradingai spręsti problemas, įgyti bendradarbiavimo, bendravimo bei komandinio darbo įgūdžių, reflektuoti, gilinti užsienio kalbos žinias, skatinti smalsumą. Tačiau ne visi mokiniai turi galimybę dalyvauti mokomuosiuose būreliuose, stovyklose ar ekskursijose, taigi, šiems vaikams būtina sudaryti tinkamas sąlygas įsilieti į sėkmingą mokymosi procesą. Projektas – įdomus, skatinantis kūrybiškumą ir bendravimą, nes juo siekiama padidinti vaikų socialinę įtrauktį per technologijas, užsienio kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinant projektą bus įkurtos užsienių kalbų laboratorijos, robotikos kabinetai Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, Lazdijų darželyje – mokykloje ,,Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Baltarusijos respublikos Gardino 7 vidurinėje, Gardino 5 gimnazijoje bei Gardino rajono Oziorų vidurinėje mokykloje. Laboratorijos bus aprūpintos šiuolaikiška įranga, baldais. Projekto metu bus organizuojami bendri renginiai – ekskursijos į aukštųjų technologijų parkus, užsienio kalbų ir robotikos turnyrai, jaunimo sambūriai, mokytojų mokymai. Mokytojai, socialiniai darbuotojai pasidalins savo patirtimi, mokiniai įgis naujų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų. Projektu bus prisidedama prie švietimo ir socialinio bendradarbiavimo stiprinimo tarp Lazdijų rajono ir Gardino miesto bei Gardino rajono. Priemonės, įgyvendintos projekto metu bus prieinamos ir kitiems mokyklų mokiniams.

Pagrindinis projekto partneris: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

Projekto partneriai: Lazdijų darželis mokykla ,,Vyturėlis“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Baltarusijos respublikos Gardino 7 vidurinė mokykla, Baltarusijos respublikos Gardino 5 gimnazija, Baltarusijos respublikos Oziorų vidurinė mokykla.

Planuojama bendra projekto vertė 616 359,25 eur.

Lazdijų rajono savivaldybės 28 046,14

Gardino miesto savivaldybės 22 683,82

Gardino rajono savivaldybės 10 905,97

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama 554 723,33 Eur., partnerių lėšos 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-02-2021-06-01.