Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms skiriamas Bendrojo plano  20.1 punkte numatytas valandų skaičius per metus. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro.

Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 10 mokinių (direktoriaus 2013-06-11 įsakymas Nr. V1-35).

Neformalusis vaikų švietimas mokykloje -darželyjevykdomas vadovaujantis

„Neformaliojo švietimo organizavimo mokykloje tvarka“ (Ugdymo planas 11 priedas).

Neformaliojo švietimo ir kryptingo meninio ugdymo programas rengiame metams, trumpalaikius planus – pusmečiui.