Įsakymas dėl infekcijų plitimą ribojančio rėžimo taikymo Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų įstatymo profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ 3.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Lazdijų skyriaus 2021 m. gegužės 27 d. raštą Nr. (1-22 16.1.17 Mr)2-86641 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“:

  1. Nustatau, kad nuo 2021 m. gegužės 26 d. iki 2021 m. birželio 7 d. įskaitytinai, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ 3 klasėje taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu).
  2. Įpareigoju Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pavaduotoją ugdymui, laikinai einančią Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigas, Astą Labalaukienę vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Lazdijų skyriaus nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo 3 klasėje.
  3. Nurodau Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigas, Astai Labalaukienei paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius, globėjus), kitus suinteresuotus asmenis, Mokinių registre pažymėti taikomo infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpį.
  4. Pavedu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Daliui Mockevičiui informuoti Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pavaduotoją ugdymui, laikinai einančią Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigas Astą Labalaukienę apie šį įsakymą bei kontroliuoti jo vykdymą.

 

Administracijos direktorė                                                                      Ilona Šaparauskienė