ERASMUS+ ,,School can be fun”

Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“ dalyvauja ,,Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės finansuojamo projekto „Mokykla gali būti įdomi“ programoje. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Komisijos lėšų. Projekte dalyvauja mokyklos iš Slovakijos, Lenkijos, Portugalijos, Olandijos bei Lietuvos. Projekto pagrindinis prioritetas yra bendradarbiavimas, inovacijų ir gerosios patirties mainai tarp šalių partnerių. Šio projekto esmė yra sutelkti dėmesį į mokymo metodų ir būdų, pamokos struktūros kokybę, išsiaiškinti švietimo sistemų poveikį mokiniams kiekvienoje šalyje partnerėje.

Kartu su mokytojais projekto veiklose dalyvauja ir mokiniai. Jie dalyvauja pamokose, analizuoja, kaip mokosi kitų šalių vaikai, dalijasi savo patirtimi, kaip jie mokosi, kas, jų nuomone, padeda geriau išmokti. Kartu su mokytojais atranda naujus, efektyvesnius mokymo/si būdus. Be to, mokytojai analizuoja šalių švietimo sistemas ir išbando šalių partnerių siūlomus mokymo/si būdus ir metodus, kuriuos galėtų panaudoti savo darbe, taip pat pristato savo darbo metodus ir būdus. Projekto metu siekiama surasti geriausią, bendrą visoms dalyvaujančioms šalims, praktiką.

Tikimės, kad projektas sukurs pridėtinę vertę kiekvienai mokyklai, dalyvaujančiai jame,  praturtindamas naujomis mokymo/si strategijomis ir kompetencijomis, sukurdamas teigiamą požiūrį į naujų mokymo/si būdų bei metodų naudojimą mokykloje. Projektas leis atverti mokyklos duris užsienio šalių mokytojams bei mokiniams, bus  bendradarbiaujama ne tik su projekte dalyvaujančiais vaikais, bet ir jų tėvais. Projekto metu  sieksime atrasti švietimo sistemų, mokyklų skirtumus ir panašumus, kurti ateities mokyklą.

 

Lazdijai school-kindergarten ,Vyturelis (,Skylark) takes part in ,Erasmus + the 2nd main action of inter-school general education sector strategic partnership funded project,School can be interesting4 program. Project activities funded by the European\Commission. The project involves schools from Slovakia, Poland, Portugal, the Netherlands and Lithuania. The project is a key priority for co-operation, innovation and exchange of best practices among the partner countries. The essence of this project is to focus on teaching methods and techniques, the quality of the structure of lessons, to find out the impact of the education system for students in each partner country.

Together with the teachers take part in the project activities and students. They participate in the lessons, analyze and learn how children in other countries, share their experiences, how they learn, wha, by their opinion, help them to learn better. Together with teachers they arc discovering new and more effective teaching/learning methods. In addition, teachers analyze education systems and testing the partner countries proposed teaching/learning methods and techniques that you can use in your work, as well as present their working methods and techniques. The project aim is to find the best common to all participating countries practice.

We hope that the project will generate added value for each school participating in it, enriching the new teaching/learning strategies and competences, creating a positive attitude towards the new teaching/learning methods and methods for use in the school. The project w ill allow the school to open the door to foreign teachers and students will be cooperation not only with the children participating in the project, but also their parents. In the project time we will seek to discover the educational systems, schools differences and similarities, to create the future school.